مشروطه چیست؟

بهاء الواعظین می نویسد :   

در ابتدای مشروطه ؛ به خانه ای رفتم ؛ پیرزن و دختر جوانی آنجا بودند .

پیر زن پرسید :
منظور از مشروطه چیست ؟؟

گفتم :
قوانین جدید .

گفت :
مثلا چه ؟

به شوخی گفتم :
مثلا دختران جوان را به پیر مردان دهند و زنان پیر را به جوانان !

دخترش گفت :
این چه فایده دارد ؟؟

پیر زن بلافاصله به دخترش گفت :
ای بی حیا ! حالا کار تو به جایی رسیده که بر قانون مشروطه ایراد میگیری ؟؟!!

/ 0 نظر / 21 بازدید