تصاویری از جواهرات ناصرالدین شاه

کره گوهر نشان متعلق به ناصرالدین شاه قاجار/ تنگ جواهرنشان ناصرالدین شاه قاجار/ یک قطعه از جواهرات کلاه ناصرالدین شاه قاجار...

جقه ناصرالدین شاه قاجار

قبضه گوهرنشان شمشیر ناصرالدین شاه قاجار 

تنگ جواهرنشان ناصرالدین شاه قاجار

کاسه جواهرنشان ناصرالدین شاه قاجار 

 

سنجاق سینه متعلق به ناصرالدین شاه قاجار 

 

یک قطعه از جواهرات کلاه ناصرالدین شاه قاجار

 

کره گوهر نشان متعلق به ناصرالدین شاه قاجار 

/ 0 نظر / 26 بازدید