حق زن به گردن شوهر چیست؟

اسحاق بن عمار از امام ششم (ع) پرسید حق زن به شوهر چیست؟ فرمود: شکمش را سیر کند، بدنش را بپوشد، و اگر جهالت کرد از او درگذرد. ابراهیم خلیل به خداوند از تند خویی ساره شکوه کرد، خداوند باو وحی فرمود: زن همانند استخوان دنده است اگر بخواهی راستش کنی می ‏شکند و اگر با او همچنان مدارا نمایی از او بهره ‏ور گردی، گفتم: این سخنان از کیست؟ حضرت خشمگین شد، و فرمود بخدا این سخن پیغمبر (ص) است.

و از آن حضرت (ع) : امام صادق (ع) زنی داشت که او را اذیت می‏ کرد، و امام از او در می‏ گذشت.
از پیغمبر (ص) : هیچ بنده ‏ای از کسب حلال برای عیالش خرج نمی‏ کند مگر آنکه خداوند هر درمی را هفتصد برابر به او عطا نماید.

و نیز فرمود: بهترین مردان امت من کسانی هستند که به اهل خانه خود تعدی روا ندارد، و بر آنها رحمت آرد و ستم نکند، بعد این آیه را خواند: «مردان بواسطه برتری هایی که خداوند به آنان داده بر زنان تفوق دارند» (سوره نساء- ۳۸) .

از امام باقر (ع) : هر که همسر دارد و لباس و غذای ضروری او را ندهد بر امام لازم است که بینشان جدایی افکند.
از امام ششم (ع) ، در باره آیه شریفه: «و هر کس قدرت دارد باید از آنچه خدا به او داده است انفاق نماید» فرموده: مرد باید بزن چندان نفقه و خرجی دهد که بتواند خود را اداره کند و گر نه بینشان جدایی افکنده شود.
و از آن حضرت (ع) : چون این آیه آمد: «ای مردم مؤمن خود و اهل بیت خود را از آتش بترسانید، و حفظ نمایید» (سوره تحریم- ۶) ، مردی مسلمان بگریه نشست، و گفت: من از خودم عاجزم، و تکلیف خانواده ‏ام نیز بگردنم افتاد.

/ 0 نظر / 9 بازدید