نقشه های از شهر تهران در دوران قاجار ، عکس

نقشه دوم طهران، دوران محمد شاه قاجار


شهر تهران،نقشه هر تهران،نقشه تهران قدیم،تهران قدیم،دوران قاجار،تاریخ و تمدن
خالق نقشه: الیاس بره زین -تاریخ خلق نقشه 1227 خورشیدی

نقشه سوم طهران، دوران ناصرالدین شاه قاجار


شهر تهران،نقشه هر تهران،نقشه تهران قدیم،تهران قدیم،دوران قاجار،تاریخ و تمدن
خالق نقشه: آگوست کرشیش - تاریخ چاپ: جمادی الول 1275 هجری قمری

نقشه طهران، دوران ناصرالدین شاه قاجار

شهر تهران،نقشه هر تهران،نقشه تهران قدیم،تهران قدیم،دوران قاجار،تاریخ و تمدن
خالق اثر: عبدالغفار خان نجم الملک- تاریخ چاپ محرم 1309 هجری قمری

نقشه طهران و حومه دوران مظفرالدین شاه قاجار

شهر تهران،نقشه هر تهران،نقشه تهران قدیم،تهران قدیم،دوران قاجار،تاریخ و تمدن
خالق اثر: الکساندر فردریش- تاریخ خلق: 1900 میلادی

نقشه موقعیت مدارس ملی طهران در دوران احمد شاه قاجار

شهر تهران،نقشه هر تهران،نقشه تهران قدیم،تهران قدیم،دوران قاجار،تاریخ و تمدن
ترسیم اداره تفتیش وزارت معارف تاریخ پس از 1299 و پیش از 1304
/ 0 نظر / 411 بازدید