ماشاءاللّه انشاءاللّه

طبیب فرنگی که به ایران آمده بود دو کلمه ماشاءاللّه و ان شاءاللّه را خوب آموخته و در هر موقعی آنها را ورد زبان ساخته، استعمال می نمود، مریضی از او پرسید: آیا این مرض من خیلی سخت است و اهمیت دارد؟ گفت: ماشاءاللّه ، ماشاءاللّه . گفت: آیا این مرض مرا خواهد کشت. گفت: ان شاءاللّه ، ان شاءاللّه .
/ 1 نظر / 12 بازدید
انسان

[خنده][خنده][خنده][خنده][قهقهه][قهقهه]