هر دو اهل بهشتیم

یکی از بزرگان عرب که مشهور به قباحت و جه و کراهت منظر بود. زنی داشته به غایت صاحب جمال و حمیده خصال.

روزی زن به او گفت: یقین دارم که من و تو اهل بهشتیم.

گفت: از کجا دانی؟

 گفت: از آن جا که تو دائم شکل جمیل مرا می بینی و شکر می گویی و من وجه قبیح تو را می بینم و صبر می کنم. و صابران و شاکران اهل بهشتند.

/ 1 نظر / 18 بازدید
انسان

[قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][دست][دست][دست][دست][دست]