یدالله کرمانشاهی که از قاچاقچیان معروف تریاک و هرویین می باشد به یکی از همکاران خود

اظهار داشته مشارالیه ماهیانه مقدار زیادی تریاک و هرویین و مرفین به تیمسار سرلشگر بختیار

رییس سازمان اطلاعات و امنیت کشور و تیمسار ارتشبد هدایت ریاست ستاد کل و چند نفر از

اعضای خاندان جلیل سلطنت به خصوص علیا حضرت پهلوی ملکه مادر به طور رایگان تقدیم

می کند و در ازای آن در صورت لزوم از حمایت نامبردگان برخوردار خواهد شد.

گوینده افزوده اعلیحضرت همایون شاهنشاه، تیمسار سرلشگر بختیار و تیمسار ارتشبد هدایت

و اکثر امرای ارتش معتاد به استعمال مواد مخدره بوده و وی و سایر همکاران او و قاچاقچیان

معروف هریک به چند نفر از رجال سهمیه ای از مواد مخدره تقدیم می کنند.