عبور نیروهای زرهی انگلستان از خیابان های کرمانشاه در جریان جنگ جهانی دوم

اجتماع مردم به هنگام عبور نیروهای زرهی انگلستان از خیابان های کرمانشاه در جریان جنگ جهانی دوم

جمعی از نیروهای ارتش ایران پس از اعلان ترک مخاصمه با متفقین در جریان جنگ جهانی دوم در کرمانشاه

سربازان و نیروهای زرهی ارتش ایران پس از ترک مخاصمه با متفقین در جریان جنگ جهانی دوم در کرمانشاه

عبور نیروهای پیاده و موتوری انگلستان از رودخانه کارون در جریان جنگ جهانی دوم

اشغال تأسیسات نفتی ایران (پالایشگاه آبادان) توسط سربازان انگلستان در جریان جنگ جهانی دوم

رزم ناو به گل نشسته ببر در تهاجم نیروهای انگلیسی به ایران در جریان جنگ جهانی دوم

جنگنده های شوروی در فرودگاه آبادان

قطار متفقین در اهواز