موقعی که فوزیه همسر شاه ایران به مصر مسافرت کرد شایعات زیادی در ایران پیدا شد که مابین

شاه و فوزیه جدایی افتاده است. تا اینکه در دو هفته قبل روزنامه اینجا پاریس مقاله مبسوطی در این

باره نوشته و ثابت کرده است که فوزیه از شاه ایران طلاق گرفته است. اخیرا روزنامه آهن شرحی

نوشته که قرار است دختر مارشال استالین که هوانورد مشهوری است به ازدواج شاه در آید. ما از

صحت و سقم این خبر اطلاع کاملی نداریم....