موضوع: دربار شاهنشاهی                 تاریخ گزارش: 18 / 11 / 37

جلسات قمار دربار شاهنشاهی که قبلا در کاخ اختصاصی برقرار می شد مدتی است که به

کاخ والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوی منتقل گردیده و روزهای چهارشنبه هر هفته اعضا

خاندان جلیل سلطنتی پس از صرف ناهار تا پاسی از شب به بازی مشغول می گردند و در

جلسه روز چهارشنبه 8 / 11 / 37 نیز والاحضرت شاهپور محمود رضا مبلغ 5/ 2 میلیون ریال

باخته اند.