موضوع: جشن های فرخنده 2500 ساله شاهنشاهی ایران

ساعت 10 روز 27/ 2/ 49 کمیسیون جشن های فرخنده 2500 ساله شاهنشاهی ایران با حضور رؤسای ادارات و سازمان های دولتی و و مؤسسات ملی و خصوصی در سالن فرمانداری محلات تشکیل و پیشنهاد آقای اطیابی رئیس اداره دارائی و کمیته امور مالی محلات مبنی بر کسر مبلغ 50- 30- 20- 10 ریال به منظور تأمین هزینه های جشن های مزبور به ترتیب از حقوق رؤسا، معاونین، قضات، کارمندان و خدمتگذازان ادارات دولتی و سازمان ها و مؤسسات خصوصی و ملی در هر ماه مطرح و مورد موافقت واقع گردید تا از اول خرداد ماه مسئولین مربوطه مبلغ مزبور را در ستون مربوط به کسور در لیست حقوقی عمل نمایند.