کودکی ظل السلطان

 

مسعود میرزا، ظلل السلطان در سنین جوانی

 

ظل السلطان و صاحب منصبان فوج جلالی اصفهان

 

ظل السلطان بعد از شکار یک قوچ

 

ظل السلطان به اتفاق پسرش و یکی از پیشکاران درباری

 

مسعودمیرزا ظل السلطان ( حاکم اصفهان )

 

مسعود میرزا ظل السلطان در سنین پیری به اتفاق دو تن از اتباع انگلیس در جریان سفر به اروپا

 

نمای بیرونی و حیاط عمارت اصلی قصر مسعودیه ظل السلطان در تهران