چهار اصل زرتشت
ساعت ۱۱:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/۱٤ : توسط : سعید
از زرتشت پرسیدند زندگی خود را بر چه بنا کردی؟
گفت : چهار اصل
1- دانستم رزق مرا دیگری نمیخورد پس آرام شدم
2- دانستم که خدا مرا میبیند پس حیا کردم
3- دانستم که کار مرا دیگری انجام نمی دهد پس تلاش کرد
4- دانستم که پایان کارم مرگ است پس مهیاشدم